Pomyśl o Stalinie i Hitlerze, a nie o Mao Zedongu

Opublikowano
bonhoeffer_wang-yi
Pastor Dietrich Bonhoeffer, współautor Barmeńskiej Deklaracji Teologicznej z 1934 roku i pastor Wang Yi autor deklaracji chińskich pastorów z 2018 roku.

Chrześcijańscy przywódcy na całym świecie są zachęcani do złożenia swych podpisów pod deklaracją chińskich pastorów, kontestujących antyreligijną politykę władz Chińskiej Republiki Ludowej.

Kościoły przyozdobione narodowymi flagami i zdjęciami przywódcy. Poprawianie Dekalogu. Biblie tłumaczone na nowo, bo zwierzchnicy państwowego kościoła podkreślają konieczność wyzwolenia chrześcijaństwa z „niewoli obcej kultury”. Takie doniesienia płyną dzisiaj z Chin. Według wielu ekspertów, zajmujących się sprawami religii w Chinach, świadczą one nie o powrocie do rewolucji kulturalnej, ale do czegoś znacznie wcześniejszego.

„Ułóżcie obok siebie zdjęcia kościołów w Niemczech z lat trzydziestych ubiegłego wieku i w Chinach z 2019 roku. Słuchajcie równolegle przemówień ich przywódców i urzędników państwowych. Podobieństwa są uderzające – powiedział dr Eric Foley, dyrektor wykonawczy Voice of the Martyrs Korea, misji należącej do ogólnoświatowej wspólnoty organizacji pomagających prześladowanym chrześcijanom, której początki sięgają czasów II wojny światowej. – Xi Jinping nazywa to sinizacją – uwolnieniem chrześcijaństwa od obcych uwikłań kulturowych. Hitler nazywał to nazyfikacją. Obaj obiecali wolność religijną tym, którzy będą zawieszać flagi narodowe i portrety przywódcy w swoich sanktuariach. Obaj wystawili teologów, twierdzących, że Biblię należy przetłumaczyć na nowo, by ją właściwie zrozumieć. Obaj oskarżali tych, którzy się na to nie zgodzili, o próbę obalenia państwa”.

„Pomyśl o Stalinie i Hitlerze, a nie o Mao – powiedział dr Bob Fu, założyciel i dyrektor China Aid, organizacji mającej siedzibę w USA, która pomaga chińskim chrześcijanom oraz informuje o sytuacji w zakresie praw człowieka i wolności religijnej w Chinach. – Chiny sięgają teraz do totalitarnego poradnika z lat 30. XX wieku. O ile wcześniej celem władzy było stłumienie chrześcijaństwa, to obecnie cały wysiłek jest skupiony na zawłaszczeniu moralnego wpływu chrześcijaństwa i innych religii na potrzeby  realizacji programu  społecznego partii komunistycznej”.

Eric Foley i Bob Fu widzą podobieństwa nie tylko w działaniach władz, ale także w postawie wiernych chrześcijan w obu epokach. Wzywają oni teraz zwierzchników Kościoła na całym świecie do ofiarowania chińskim chrześcijańskim dysydentom tego, czego nie mogli w przeszłości otrzymać ich cierpiący współwyznawcy w Niemczech i Rosji: solidarności i globalnego wsparcia teologicznego.

„Nie było Internetu, kiedy niemiecki Kościół Wyznający napisał Barmeńską Deklarację Teologiczną w sprzeciwie wobec podjętej przez Hitlera próby przedefiniowania chrześcijaństwa – powiedział Eric Foley. – Dzisiaj ta deklaracja cieszy się uznaniem, a jej autorów otacza szacunek. Jednak w tamtym czasie zostali oni odcięci od globalnego Ciała Chrystusa i musieli cierpieć, kiedy ich Kościół Wyznający był miażdżony”.

W związku z tym Eric Foley i Bob Fu wzywają chrześcijańskich przywódców na całym świecie, by dodali swoje nazwiska do deklaracji o wolności religijnej napisanej przez Wanga Yi, byłego profesora prawa, a obecnie uwięzionego chińskiego pastora Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu (Early Rain Covenant Church) w Chengdu. Dokument ten, zatytułowany „Wspólne oświadczenie pastorów –  Deklaracja ze względu na chrześcijańską wiarę” i podpisany przez 439 chińskich pastorów, został po raz pierwszy opublikowany we wrześniu 2018 roku.

„Pastor Wang, jako autor tego ważnego dokumentu, a także jego współpracownicy z Wczesnego Deszczu byli też odpowiedzialni za zebranie podpisów chińskich pastorów” – powiedział Bob Fu. – Obecnie, kiedy pastor Wang oraz inni zwierzchnicy Wczesnego Deszczu są w więzieniu, a wielu pastorów podpisanych pod tą deklaracją stoi przed podobnymi trudnościami, my jako chrześcijańscy przywódcy na całym świecie musimy kontynuować to dobre dzieło, które rozpoczęli. Musi głośno zabrzmieć nasze globalne amen, potwierdzające, że chrześcijaństwo, za które teraz cierpią, jest wiarą, która raz na zawsze została przekazana świętym”.

Dokument napisany przez Wanga Yi i podpisany przez chińskich pastorów zawiera cztery deklaracje:

 1. Kościoły chrześcijańskie w Chinach wierzą bezwarunkowo, że Biblia jest Słowem i Objawieniem Bożym. Jest ona źródłem i ostatecznym autorytetem w zakresie wszelkiej sprawiedliwości, etyki i zbawienia.
 2. Kościoły chrześcijańskie w Chinach są zdecydowane kroczyć drogą krzyżową Chrystusa i gotowe naśladować starsze pokolenie świętych, którzy cierpieli i ponosili męczeńską śmierć za wiarę.
 3. Kościoły chrześcijańskie w Chinach są skłonne do okazywania posłuszeństwa władzom w Chinach, które wyznaczył Bóg, oraz do poszanowania rządowego autorytetu w zakresie rządzenia społeczeństwem i pieczy nad postępowaniem ludzi.
 4. Wszystkie prawdziwe kościoły w Chinach, które należą do Chrystusa, muszą przestrzegać zasady oddzielenia Kościoła od państwa i głosić Chrystusa jako jedyną głowę Kościoła.

Pełna deklaracja w języku angielskim jest dostępna pod adresem: www.chinadeclaration.com, na stronie internetowej stworzonej przez Voice of the Martyrs Korea i China Aid, w celu umożliwienia pastorom i przywódcom kościołów dodanie swych nazwisk do podpisów 439 chińskich pastorów.

Polski tekst tej deklaracji zamieszamy poniżej.

Osoby, które zechcą podpisać deklarację, mogą to uczynić do końca marca i powinny przy tym podać nazwę kościoła, pełnioną w nim funkcję i adres kontaktowy. Voice of the Martyrs Korea oraz China Aid dokonają weryfikacji każdego sygnatariusza i złożą „podpisany” w ten sposób dokument w chińskiej ambasadzie w Seulu.

Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan jedynie informuje o tej akcji i nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych z nią związanych.

„Należy zwrócić uwagę na to, że deklaracja napisana przez chińskich pastorów nosi tytuł: Deklaracja ze względu na chrześcijańską wiarę” – powiedział Eric Foley. –  „Tu chodzi o coś więcej niż Chiny. Sprawa dotyczy wiary chrześcijańskiej. Atakowanie integralności chrześcijańskiej wiary w jakimś określonym czasie i miejscu, zawsze oznacza atak na integralność chrześcijańskiej wiary w każdym miejscu”.

„439 pastorów podpisało tę deklarację – powiedział Bob Fu. – Prosimy Pana, by każdy z tych podpisów przyniósł stukrotny owoc. Oznacza to, że modlimy się o to, by 43.900 pastorów i przywódców kościelnych na całym świecie odważyło się podpisać ten dokument w geście solidarności z tymi cierpiącymi chińskimi pastorami”.

***

Wspólne oświadczenie pastorów – Deklaracja ze względu na chrześcijańską wiarę

Wierzymy, że jesteśmy zobowiązani do nauczania świata, że tylko jeden prawdziwy i żywy Trójjedyny Bóg jest Stwórcą wszechświata, ziemi i wszystkich ludzi. Wszyscy powinni czcić Boga, a nie jakiegoś człowieka czy rzecz.

Wierzymy, że jesteśmy zobowiązani do nauczania świata, że wszyscy ludzie, od przywódców narodowych po żebraków i więźniów, zgrzeszyli. Każdy z nich umrze, a potem zostanie sprawiedliwie osądzony. Wszyscy ludzie, [znajdujący się] poza łaską i Bożym odkupieniem, zginą na wieki.

Wierzymy, że jesteśmy zobowiązani do nauczania świata, że ukrzyżowany i powstały z martwych Jezus jest jedyną Głową całego Kościoła, jedynym Zbawicielem całej ludzkości oraz wiecznym Władcą i najwyższym Sędzią wszechświata. Bóg da życie wieczne i wieczne Królestwo wszystkim, którzy opamiętają się i uwierzą w Niego.

We wrześniu 2017 roku Rada Państwa uchwaliła nowe „Regulacje dotyczące administracji spraw religijnych” i rozpoczęła ich wdrażanie w lutym 2018 roku. Od tamtej pory kościoły chrześcijańskie w całych Chinach cierpią z powodu różnego rodzaju prześladowań, lekceważenia i braku zrozumienia ze strony organów rządowych w kwestiach dotyczących publicznego sprawowania kultu i wykonywania praktyk religijnych. Są wobec nich także stosowane różne środki administracyjne, mające na celu zmienianie i zniekształcanie wiary chrześcijańskiej. Niektóre z tych aktów przemocy nie mają precedensu od czasu zakończenia rewolucji kulturalnej. Obejmują one niszczenie krzyży na budynkach kościelnych; usuwanie przemocą [zewnętrznych] wyrażeń wiary, takich jak krzyże i religijne sentencje wiszące w domach chrześcijan; zmuszanie kościołów siłą i groźbą do przystępowania do religijnych organizacji kontrolowanych przez rząd; zmuszanie kościołów do zawieszania flagi narodowej lub śpiewania świeckich pieśni wychwalających państwo i partie polityczne; zakazywanie dzieciom chrześcijan wchodzenia do kościołów i uczestnictwa w kształceniu religijnym; oraz pozbawianie kościołów i wierzących prawa do swobodnego gromadzenia się. Uważamy, że te niesprawiedliwe działania stanowią nadużycie władzy rządowej i doprowadziły do poważnych konfliktów na tle politycznym i religijnym w chińskim społeczeństwie. Działania te naruszają wolność osobistą w zakresie religii i sumienia oraz są pogwałceniem uniwersalnych rządów prawa.

Jesteśmy zobowiązani do ogłaszania złej nowiny władzom i całemu społeczeństwu: Bóg nienawidzi wszelkich prób represjonowania ludzkich dusz i wszelkich aktów prześladowania chrześcijańskiego kościoła. Potępi je i sprawiedliwie osądzi. Jednak jeszcze bardziej jesteśmy zobowiązani do ogłaszania dobrej nowiny władzom i całemu społeczeństwu: Jezus, jednorodzony Syn Boży, Zbawiciel i Król ludzkości, został zabity, pogrzebany i wzbudzony z martwych mocą Boga, niszcząc w ten sposób moc grzechu i śmierci, aby zbawić nas, grzeszników. W swojej miłości i współczuciu Bóg przygotował przebaczenie i zbawienie dla wszystkich ludzi, także Chińczyków, którzy są skłonni uwierzyć w Jezusa. W dowolnym momencie każdy człowiek może opamiętać się z każdego grzechu, zwrócić się do Chrystusa, oddać Bogu cześć, otrzymać życie wieczne i przynieść wspaniałe błogosławieństwo od Boga swojej rodzinie i krajowi.

Ze względu na wiarę i sumienie, jak również w celu przyniesienia duchowych korzyści władzy w Chinach i całemu społeczeństwu, a w ostatecznym rozrachunku dla chwały, świętości i sprawiedliwości Boga, składamy następującą deklarację chińskiemu rządowi i całemu społeczeństwu:

 1. Kościoły chrześcijańskie w Chinach wierzą bezwarunkowo, że Biblia jest Słowem i Objawieniem Bożym.

  Jest ona źródłem i ostatecznym autorytetem w zakresie wszelkiej sprawiedliwości, etyki i zbawienia. Jeżeli wola jakiejkolwiek partii politycznej, prawo ustanawiane przez władze czy polecenia jakiegokolwiek człowieka w bezpośredni sposób podważają nauki Biblii, szkodząc duszom ludzkim i sprzeciwiając się ewangelii ogłaszanej przez Kościół, jesteśmy zobowiązani bardziej słuchać Boga niż ludzi. Mamy przy tym obowiązek nauczać wszystkich członków Kościoła, aby postępowali tak samo.
   
 2. Kościoły chrześcijańskie w Chinach są zdecydowane kroczyć drogą krzyżową Chrystusa i gotowe naśladować starsze pokolenie świętych, którzy cierpieli i ponosili męczeńską śmierć za wiarę.

  Jesteśmy gotowi we wszystkich okolicznościach, z pokojem, cierpliwością i współczuciem, stawić czoła wszelkim prześladowaniom, brakowi zrozumienia i przemocy ze strony władzy. Gdy kościoły odmawiają podporządkowania się złym prawom, nie kierują się w tym żadnym programem politycznym, niechęcią czy wrogością, lecz wyłącznie wymaganiami ewangelii i miłością do chińskiego społeczeństwa.

   
 3. Kościoły chrześcijańskie w Chinach są skłonne do okazywania posłuszeństwa władzom w Chinach, które wyznaczył Bóg, oraz do poszanowania rządowego autorytetu w zakresie rządzenia społeczeństwem i pieczy nad postępowaniem ludzi.

  Wierzymy, że naszym obowiązkiem jest nauczanie wszystkich wiernych w Kościele, że autorytet władzy pochodzi od Boga i dopóki rząd nie przekroczy określonych w Biblii granic dla świeckiej władzy, ani też nie ingeruje w żadne sprawy związane z wiarą lub duszą i nie dopuszcza się na nich gwałtu, chrześcijanie są zobowiązani szanować władze, modlić się żarliwie o ich pomyślność i dobro całego chińskiego społeczeństwa. Ze względu na ewangelię jesteśmy gotowi ponieść wszelkie zewnętrzne szkody wynikające z niesprawiedliwego egzekwowania prawa. Z miłości do naszych współobywateli jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkich naszych ziemskich praw.

   
 4. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani do nauczania wszystkich wierzących, że wszystkie prawdziwe kościoły w Chinach, które należą do Chrystusa, muszą przestrzegać zasady oddzielenia Kościoła od państwa i głosić Chrystusa jako jedyną głowę Kościoła.

  Oświadczamy, że w sprawach dotyczących zewnętrznego postępowania kościoły są skłonne zaakceptować zgodny z prawem nadzór ze strony administracji cywilnej lub innych organów rządowych, jak robią to inne organizacje społeczne. Jednak w żadnym wypadku nie doprowadzimy do przyłączenia się naszych kościołów do religijnej organizacji kontrolowanej przez rząd, do zarejestrowania się w departamencie administracji religijnej ani też nie zaakceptujemy żadnej tego rodzaju afiliacji. Nie uznamy również żadnego „zakazu” ani „grzywny” nakładanych na nasze kościoły z powodu naszej wiary. Ze względu na ewangelię jesteśmy gotowi znieść każdą stratę – nawet utratę naszej wolności i naszego życia.

Zachęcamy do podpisania się pod tą deklaracją: www.chinadeclaration.com (strona w języku angielskim).